Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor de Nieuwegeinse roeivereniging De DoorSlag van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens
Volgens de wetgeving mag de DoorSlag alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. De DoorSlag hanteert de volgende rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens:
•De door de betrokkene verleende toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, via het invullen en ondertekenen van het inschrijf- en machtigingsformulier;

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens
De NRV De DoorSlag is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat de DoorSlag de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens van leden
De DoorSlag verwerkt uw persoonsgegevens  voor diverse doeleinden binnen de vereniging. De DoorSlag verwerkt alleen de voor die activiteit noodzakelijke persoonsgegevens.

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door de DoorSlag:

 • om contact met u te kunnen opnemen;
 • om u informatie te sturen;
 • voor het aangaan en uitvoeren van (leden-, begunstigers-, en overige) overeenkomsten;
 • voor het organiseren van opleidingen;
 • voor het uitvoeren van de administratie;
 • voor het uitvoeren van het tuchtrecht;
 • voor interne verenigingsdoelen (zoals bardiensten, roosters).

Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens  voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van leden, vrijwilligers en overige betrokkenen bij de DoorSlag te vergroten en om u te informeren over onze activiteiten.

Indien u geen prijs stelt op informatie van de DoorSlag, kunt u een e-mail onder vermelding van ‘blokkering’ sturen naar:  secretaris@dedoorslag.nl

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van De DoorSlag, dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail (Flits) die De DoorSlag verstuurt.

Welke persoonsgegevens verzamelt De DoorSlag?

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • geboortedatum;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geslacht;
 • bankrekeningnummer (IBAN);

en als u dat zelf doorgeeft:

 • beroep
 • gezondheid voorzover van belang voor het veilig kunnen roeien

Website en Cookies
Op de website worden geen bezoekgegevens bijgehouden.

Beveiliging van persoonsgegevens
De DoorSlag heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De DoorSlag heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

Uitwisseling van persoonsgegevens
Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen de DoorSlag:
1.De DoorSlag kan uw (persoons-) gegevens uitwisselen binnen de diverse commissies binnen de roeivereniging De DoorSlag.
2. Het doorgeven van gegevens buiten de DoorSlag  gebeurt alleen aan de Koninklijke Nederlandse Roeibond. Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en de DoorSlag of wanneer de DoorSlag hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.
3. De DoorSlag zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. De DoorSlag kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens
De KNRB bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Proefroeien
Als u onze website bezoekt en via het contactformulier  een proefles aanvraagt, dan registreren wij persoonsgegevens van u (naam, e-mailadres en telefoonnummer). Doel is om contact met u te zoeken om een tijdstip van de proefroeiles te bepalen.
Als u zich aanmeldt voor een proefles, worden uw gegevens maximaal 1 jaar bewaard in verband met een analyse van het ledenaantal.

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens.
Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Voor de wijze waarop u gebruik kunt maken van uw rechten en de afhandeling van de verzoeken hieromtrent heeft de KNRB de Regeling Rechten betrokkenen persoonsgegevens vastgesteld. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

U kunt uw schriftelijke verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan:
NRV De DoorSlag via e-mail: secretaris@dedoorslag.nl
U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens. Wijzigingen Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement.